شمارنده ها

کدهای میانبر شمارنده

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.


default

[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”مشتری خوشحال” counter_value=”19000″ counter_suffix=”+” speed=”3″ font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”سابقه کسب و کار” counter_value=”15″ speed=”3″ font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”فنجان قهوه” counter_value=”352″ speed=”3″ font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”بالاترین امتیاز” counter_value=”178″ speed=”3″ font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]

اندازه

[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”مشتری خوشحال” counter_value=”19000″ counter_suffix=”+” speed=”3″ font_size_title=”15″ font_size_counter=”35″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”سابقه کسب و کار” counter_value=”15″ speed=”3″ font_size_title=”15″ font_size_counter=”35″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”فنجان قهوه” counter_value=”352″ speed=”3″ font_size_title=”15″ font_size_counter=”35″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”بالاترین امتیاز” counter_value=”178″ speed=”3″ font_size_title=”15″ font_size_counter=”35″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”مشتری خوشحال” counter_value=”19000″ counter_suffix=”+” speed=”3″ font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”سابقه کسب و کار” counter_value=”15″ speed=”3″ font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”فنجان قهوه” counter_value=”352″ speed=”3″ font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”بالاترین امتیاز” counter_value=”178″ speed=”3″ font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”مشتری خوشحال” counter_value=”19000″ counter_suffix=”+” speed=”3″ font_size_title=”25″ font_size_counter=”60″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”سابقه کسب و کار” counter_value=”15″ speed=”3″ font_size_title=”25″ font_size_counter=”60″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”فنجان قهوه” counter_value=”352″ speed=”3″ font_size_title=”25″ font_size_counter=”60″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”بالاترین امتیاز” counter_value=”178″ speed=”3″ font_size_title=”25″ font_size_counter=”60″]

رنگ

[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”مشتری خوشحال” counter_value=”19000″ counter_suffix=”+” speed=”3″ el_class=”counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”سابقه کسب و کار” counter_value=”15″ speed=”3″ el_class=”counter-secondary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”فنجان قهوه” counter_value=”352″ speed=”3″ el_class=”counter-tertiary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”بالاترین امتیاز” counter_value=”178″ speed=”3″ el_class=”counter-quaternary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”مشتری خوشحال” counter_value=”19000″ counter_suffix=”+” speed=”3″ counter_color_txt=”#2e353e” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″ suf_pref_font_color=”#2e353e”]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”سابقه کسب و کار” counter_value=”15″ speed=”3″ counter_color_txt=”#2e353e” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”فنجان قهوه” counter_value=”352″ speed=”3″ counter_color_txt=”#2e353e” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”بالاترین امتیاز” counter_value=”178″ speed=”3″ counter_color_txt=”#2e353e” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”مشتری خوشحال” counter_value=”19000″ counter_suffix=”+” speed=”3″ counter_color_txt=”#ffffff” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″ suf_pref_font_color=”#ffffff”]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”سابقه کسب و کار” counter_value=”15″ speed=”3″ counter_color_txt=”#ffffff” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”فنجان قهوه” counter_value=”352″ speed=”3″ counter_color_txt=”#ffffff” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”بالاترین امتیاز” counter_value=”178″ speed=”3″ counter_color_txt=”#ffffff” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]

پارالاکس

[stat_counter icon=”Defaults-user” icon_size=”35″ icon_color=”#ffffff” counter_title=”مشتری خوشحال” counter_value=”19000″ counter_suffix=”+” speed=”3″ counter_color_txt=”#ffffff” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″ suf_pref_font_color=”#ffffff”]
[stat_counter icon=”Defaults-star” icon_size=”35″ icon_color=”#ffffff” counter_title=”سابقه کسب و کار” counter_value=”15″ speed=”3″ counter_color_txt=”#ffffff” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon=”Defaults-coffee” icon_size=”35″ icon_color=”#ffffff” counter_title=”فنجان قهوه” counter_value=”352″ speed=”3″ counter_color_txt=”#ffffff” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon=”Defaults-bar-chart” icon_size=”35″ icon_color=”#ffffff” counter_title=”بالاترین امتیاز” counter_value=”178″ speed=”3″ counter_color_txt=”#ffffff” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]

با آیکون

[stat_counter icon=”Defaults-user” icon_size=”35″ icon_color=”#0088cc” counter_title=”مشتری خوشحال” counter_value=”19000″ counter_suffix=”+” speed=”3″ el_class=”counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[just_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”35″ icon_color=”#0088cc” el_class=”m-b-xs”]
سابقه کسب و کار
[stat_counter icon_size=”32″ counter_value=”15″ speed=”3″ el_class=”counter-primary” font_size_title=”18″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”فنجان قهوه” counter_value=”352″ speed=”3″ el_class=”m-b-xs counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″][just_icon icon=”Defaults-coffee” icon_size=”35″ icon_color=”#0088cc”]
[stat_counter icon=”Defaults-bar-chart” icon_size=”35″ icon_color=”#0088cc” icon_position=”left” counter_value=”178″ speed=”3″ el_class=”m-b-xs counter-single-line counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
بالاترین امتیاز

انیمیشن

[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”مشتری خوشحال” counter_value=”19000″ counter_suffix=”+” speed=”3″ el_class=”counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”سابقه کسب و کار” counter_value=”15″ speed=”3″ el_class=”counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”فنجان قهوه” counter_value=”352″ speed=”3″ el_class=”counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”بالاترین امتیاز” counter_value=”178″ speed=”3″ el_class=”counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]

با حاشیه

[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”مشتری خوشحال” counter_value=”19000″ counter_suffix=”+” speed=”3″ el_class=”counter-with-border counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”سابقه کسب و کار” counter_value=”15″ speed=”3″ el_class=”counter-with-border counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”فنجان قهوه” counter_value=”352″ speed=”3″ el_class=”counter-with-border counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”بالاترین امتیاز” counter_value=”178″ speed=”3″ el_class=”counter-with-border counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]

محتوای خاص

[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”اعداد اعشاری” counter_value=”70.13″ speed=”3″ el_class=”counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”واحد پول” counter_value=”15″ counter_prefix=”$” speed=”3″ el_class=”counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”درصد” counter_value=”78″ counter_suffix=”%” speed=”3″ el_class=”counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon_size=”32″ counter_title=”نماد اضافه” counter_value=”5000″ counter_suffix=”+” speed=”3″ el_class=”counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]

گزینه ها

[stat_counter icon=”Defaults-user” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” counter_title=”سرعت” counter_value=”1000″ speed=”1″ el_class=”counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]
[stat_counter icon=”Defaults-star” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” icon_animation=”fadeInUp” counter_title=”انیمیشن آیکون” counter_value=”1000″ speed=”1″ el_class=”counter-primary” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″]

درون خطی

[stat_counter icon_size=”32″ counter_value=”19000″ counter_prefix=”لورم ایپسوم متن ساختگی ” counter_suffix=” با تولید سادگی نامفهوم.” speed=”3″ el_class=”counter-inline” font_size_title=”18″ font_size_counter=”14″][stat_counter icon_size=”32″ counter_value=”19000″ counter_prefix=”لورم ایپسوم متن ساختگی ” counter_suffix=” با تولید سادگی نامفهوم.” speed=”3″ el_class=”counter-inline counter-alternative” font_size_title=”18″ font_size_counter=”14″ desc_font_size=”22″ desc_font_color=”#0088cc”]