خبر شماره 6 تسهیلات

به گزارش روابط عمومی خانه مهر اصناف جدیدی در زمینه های مختلف به سامانه تاج (تسهیلات ازدواج جوانان) جهت بهره مندی شما زوج های گرامی اضافه شده است.

1- سینما آوینه

2- آرایشگاه شمیرانی

3- گلفروشی رزلند